Европейски проекти по оперативни програми

Консултации по европейски програми и проекти


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014г.-2020г. е продължение на инициативата за развитие на човешки капитал, стартирала през предходния програмен период- 2007г.- 2013г.
Съфинансирана от Европейския съюз, програмата поставя акцент върху социалната интерграция и повишаване жизнения стандарт на населението. Част от преките цели са повишаване ръста на заетост и производителност, достъп до качествено образование и социална интегрираност на различни обществени групи чрез устойчив растеж и постигане на икономическо и териториално сближаване.

Трите основни компонента върху който се гради стратегията за 2014г.-2020г. са:

 • • „Постигане на по-висока и по-качествена заетост“
 • • „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
 • • „Модернизиране на публичните политики“

В рамките на програмните оси е предвидена подкрепа за самостоятелна заетост и създаване на малки, средни и микро предприятия с цел увеличаване броя на потенциалните работни места и максимално намаляване на безработицата в рисковите групи и др. Програмата продължава активността си в инициативите за развитие на бизнес средата в България, както и деинституционализацията на деца и възрастни.
Предвижда се разработване на изцяло електронно кандидатствалите и отчитане на проектите, което да ускори сроковете и да намали разходите от страна на администрация и бенефициенти.

Оперативна програмата „Иновации и конкурентноспособност“


Като част от Европейската програма за развитие- „Европа 2020“ Оперативна програмата „Иновации и конкурентноспособност“ е тясно обвързана с постигането на устойчив икономически растеж посредством внедряване на технологични иновации и динамична конкурентноспособна среда. ОПИК 2014г.-2020г. се стреми към координирано управление на процесите за развитие, създаване на съвременна научна инфраструктура и внедряване на електронно управление, съгласно заложената в европейската програма концепция.
Стратегията залага на повишаване квалификацията на работещите, която да допринесе за изравняване на икономическите нива в регионален и национален мащаб.

Част от приоритетните звена на европейската оперативна програма са:

 • - Постигане високи нива на цифровизация, взаимообвързани с националната програма „Цифрова България 2015“;
 • - Развитие на енергийния сектор, съобразено със световните тенденции в енергийните ресурси;
 • - Активно насърчаване на предприемачеството, с акцент върху дунавските региони;
 • - Изграждане на конкурентноспособност в сферата на туризма, използвайки съществуващите природни и антропогенни ресурси.

Бенефициенти на оперативната програма могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, както и бизнес организации и юридически лица, работещи в подкрепа подобряване на бизнес средата.

Оперативна програма „Добро управление“


Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) е продължение на вече познатата европейска инициатива „Административен капацитет“ (2007г.-2013г.). Тя е част от основните европейски програми, съфинансирани от Европейския съюз. През новия програмен период се предвижда проектите да бъдат насочени към активно развитие на електронното управление в страната, по-широки реформи в административната и съдебна система. Целта на тази от всички европейски програми е постигането на висококачествено обслужване в публичния сектор и максимална прозрачност на предлаганите услуги.

Основните звена по оперативна програма „Добро управление“ са разделени по приоритетни оси:

 • • Административно обслужване и е-управление- развитие на гъвкава и адаптивна структура, която да улесни процеса на съдействие от страна на държавните служители.
 • • Ефективно управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса;
 • • Прозрачна и ефективна съдебна система- изграждане на интелигентна система за регулация;
 • • Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ;


Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички държавни институции в сферата на администрацията (общини, областни центрове, централно управление), организации, обвързани със съдебната система, както и различни граждански структури.

Кандидатстването по европейски програми предоставя възможност за оптимално усвояване на европейските субсидии и развитие на Вашите бизнес идеи.

За повече информация относно възможностите за кандидатстване по европейски програми и разработване на проектни предложения, може да свържете с нас на тел: 0888 00 69 60 или да отправите запитване на имейл адрес: office@kariera-bg.com


Списък на реализираните от Агенция Кариера европейски проекти можете да намерите тук: Европейски проекти от Агенция Кариера ООД